رضایتمندی مشتریان

رضایت مندی مشتریان واقعیت این سیستم میباشد.
مشتريان بسرعت قادرند تا محصولات و اطاعات مورد نظر را دريافت کنند و
با کاهش زمان اجرا و اطمینان از درستی انها باعث می‌شود که مشتریان سریعتر و اسانتر به نیازمندی‌های خودشان برسند.
نتيجه آن ارتقاء سطح رضايت مشتريان است . و معناي آن سود بيشتر شرکت است .