گام های پیاده سازی BPMS در سازمان

‫‪ -1‬طراحی مدل فرآیند‬
‫‪ -‬ایجاد دیاگرام فرآیندها بر اساس الگوهایی از قبیل‪BPMN:‬‬
‫‪ Import -‬فرآیندهای ایجاد شده از سایر سیستم‪‎‬های پشتیبانی‪‎‬کننده‪ XPDL‬مانند (‪)Visio‬‬
‫‪ -‬شکست یک فرآیند بزرگ یا پیچیده به چند زیر فرآیند‬
‫‪ -‬ایجاد مستندات کامل بر اساس فرآیندهای ایجاد شده درقالب‪‎‬های ‪Word، PDF، Visio‬‬
‫‪ -2‬طراحی مدل داده‬
‫ ‫‪ -‬ایجاد ‪Entity‬ها و‪ Attribute‬های مورد استفاده برای نگهداری اطالعات مورد نیاز‬
‫‪ -‬خواندن و نوشتن اطالعات در سایر پایگاه داده‪‎‬ها با ابزار ‪Virtualized Entity‬‬
‫‪ -‬نوشتن اطالعات در سایر پایگاه داده‪‎‬ها ‪Replicated Entity‬‬
‫‪ -3‬طراحی فرم‪‎‬ها‬
‫‪ -‬ساخت المان‪‎‬های فرم ها با استفاده از مؤلفه‪‎‬های تعریف شده در مدل داده‬
‫‪ -‬تعیین ارتباط اجزای فرم با فیلدهای موجودیت‪‎‬های تعریف شده‬
‫‪ -4‬تعیین قواعد کسب و کار‬
‫‪ -‬تعیین شروط‪ ،‬محدویت‪‎‬ها و قواعد کاری از قواعد ساده تا بسیار پیشرفته برای تعیین مسیریابی فرآیندها‬
‫‪ -5‬تعیین ایفا کنندگان فعالیت‪‎‬ها‬
‫‪ -‬اختصاص هر کدام از فعالیت‪‎‬های یک فرآیند به کاربرانی خاص‬
‫انواع روش های تخصیص کار‪:‬‬
‫‪ :First available -‬ارسال کار به اولین شخصی که کارتابلش فعال باشد‪.‬‬
‫‪ :By load -‬بر اساس سنجش کارهای موجود در کارتابل ها و اختصاص کار به شخصی که کار کمتری در‬
‫کارتابلش موجود می باشد‪.‬‬
‫‪ -‬ارسال همزمان کار به کارتابل گروهی از پرسنل و حذف آن از کارتابل سایرین در صورت باز شدن توسط‬
‫یک نفر از آنها‬
‫‪ -‬تعیین نفر بعدی انجام دهنده فعالیت بر روی کار تعریف شده توسط نفر قبلی‬
‫‪ -‬تخصیص کار به صورت دستی‬
‫‪ -6‬یکپارچگی با سایر سیستم‪‎‬ها یا پایگاه‪‎‬های داده‬
‫‪ -‬اتصال سیستم‪‎‬های سازمانی به یکدیگر برای باالبردن سطح یکپارچگی با سایر سیستم‪‎‬های کاربردی سازمان در‬
‫حین فرآیند با استاندارد ‪Web Service‬‬
‫‪ -‬امکان درج و فراخوانی اطالعات بین پایگاه داده‪‎‬های مختلف به شکل دو طرفه‬
‫‪ -‬عدم نیاز به ورود به چند سیستم مختلف‬
‫‪ -‬پرهیز از تعویض سیستم‪‎‬ها با برندهای متفاوت به منظور تامین یکپارچگی بین آنها‬
‫‪ -7‬اجرای فرآیند‬
‫‪ -‬ورود به سیستم پس از دو روش تایید هویت توسط پایگاه داده یا تایید هویت توسط ‪Windows‬‬
‫‪ -‬ورود به کارتابل جریان کار و مشاهده لیست فرآیندهای ارجاع شده‬
‫‪ -‬انتخاب فرآیند موردنظر و انجام امور مرتبط‬