نظارت بر پروژه های آرشیو الکترونیک

هدف و فلسفه ي وجودي نظارت و كنترل اصلاح و بهبود است و اگر اين ويژگي در نظام كنترلي موجود نباشد ، سيستم دوام چنداني نخواهد داشت . فرايند فوق به صورت يك وظيفه اجباري در مجموعه ي سا زماني جلوه گر خواهد شد . نهادهاي نظارتي بايد تلاش كنند تا پس از شناسايي دقيق مشكلات و موانع، آنها را ريشه يابي كرده و را ه حل هاي اصلاحي را ارائه نمايند. شايد مهم ترين مسئل ه اي كه وجود كنترل را ضروري مي سازد، آن است كه پيش بيني ها و برنامه هاي عملياتي در سازمان همواره با درصدي از خطا توام مي باشند كه براي رفع اين خطاها و اصلاح عمليات كنترل تنها راه چاره است.

شرکت دیتا پردازش سپانو با بکارگیری نیروهای دقیق و ریز بین  و همچنین با داشتن سابقه درخشان در امر نظارت، یکی از پیشتازان نظارت بر پروژه های آرشیو الکترونیک و پروژه های مشابه می باشد.